Partners Een tegen Eenzaamheid Venlo
U bent hier: Home > Partners

Partners

 

 

 

 

De Algemene Hulpdienst Tegelen-Steijl-Belfeld biedt hulp aan ouderen en gehandicapten die dingen zelf niet (meer) kunnen en geen ander hulpnetwerk /familie hebben). Doel is om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in Tegelen, Steyl en Belfeld. De hulp is zeer divers, van praktische aard, maar ook in de vorm van contact en gesprek. De organisatie komt veel verborgen eenzaamheid tegen. 

Email:  info@AHDTegelenSteylBelfeld.nl
Website: http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/

De Algemene Hulpdienst Venlo is een vrijwilligersorganisatie, die hulp biedt aan de burgers van de gemeente Venlo en daarnaast de Kledingbank Venlo beheert. U kunt de Algemene Hulpdienst, bellen als u door ouderdom, ziekte of beperking dagelijkse klussen zelf niet meer kunt doen en daar evenmin een ander voor kunt vragen.

Email:  info@ahdvenlo.nl
Website: https://ahdvenlo.nl/

 

Assist biedt jeugdwerk en wijkondersteuning

Email:  info@assistjeugdwerk.nl
Website: www.assistjeugdwerk.nl

 

 

De Bibliotheek Venlo is jouw Huis van Informatie. Hier ben je welkom om lekker te lezen, kennis op te doen, te ontmoeten en te ontspannen. Plezier in lezen en de voldoening van jezelf ontwikkelen staat voorop bij alles wat we doen. Tot morgen in de Bibliotheek Venlo!

Email: info@bibliotheekvenlo.nl
Website: www.bibliotheekvenlo.nl   

 

Buddyzorg Limburg ondersteunt thuiswonende ernstig lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen doelgericht in het verwerkingsproces rondom het ziek zijn. We zetten in op het hervinden van eigen kracht, regie, zingeving, participatie en preventie.

Website: https://www.buddyzorglimburg.nl/

 

De Stichting Eenzaamheid Doorbreken ondersteunt mensen en organisaties bij de aanpak van eenzaamheid. Zij biedt persoonlijke coaching, voorlichting, workshops, trainingen op maat in het kader van deskundigheidsbevordering en productontwikkeling. 

Email: info@eenzaamheiddoorbreken.nl
Website: www.eenzaamheiddoorbreken.nl  

 

De Gemeente Venlo is een actieve partner in het samenwerkingsverband en verleent subsidie.

Website: https://www.venlo.nl/

 

De GGD Limburg–Noord beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid van inwoners in de regio Limburg-Noord. De GGD heeft daarbij oog voor de (nieuwe) maatschappelijke uitdagingen die op ieders pad komen. Om gezond en vitaal ouder te worden legt de GGD daarbij het accent zoveel mogelijk op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat het leven voor hen betekenisvol maakt.

Email: Info.ggd@vrln.nl 
Website: www.ggdlimburgnoord.nl

 

GRV Toegankelijk Venlo (voorheen gehandicaptenraad) behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte in de Gemeente Venlo.

Email: secretariaat@grv-venlo.nl
Website:https://www.grv-venlo.nl

 

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen
                                               
Email:  noordlimburg@humanitas.nl 
Website: www.humanitas.nl/afdeling/noord-limburg

 

Het IZO (Informele Zorgoverleg), is het samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties die een-op-eenzorg biedne in de thuissituatie. Bij het IZO zijn aangesloten: Algemene Hulpdiensten, Buddyzorg Limburg, Humanitas Maatjes, de Luisterlijn, Proteion Welzijn, VPTZ en Zonnebloem.

 

De KBO stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en hun zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid te bevorderen. Groot Venlo telt 9 autonome KBO afdelingen, die gezamenlijk de intentieverklaring Een tegen Eenzaamheid Venlo getekend hebben. De website biedt meer informatie.

Website: https://kbolimburg.nl/

 

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk en anoniem gesprek. Per mail, per chat en  per telefoon. Het telefoonnummer is 0900-0767.

Email: info@deluisterlijn.nl
Website: www.deluisterlijn.nl 

 

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving.

Email: info@mee-nml.nl.
Website: https://www.meedemeentgroep.nl/

 

De 7 parochies van stadsdeel Venlo werken samen binnen de Federatie Parochies VenloStad. De website geeft praktische informatie over o.a. de activiteiten die de werkgroep Diaconie ontwikkeld ten behoeve van onze kwetsbare burgers. 
Bij het bezoeken van de website graag het onderdeel Diaconie aanklikken.

Email: parochiefederatievenlostad@ziggo.nl 
Website: www.rkvenlo.nl

Proteion Welzijn ondersteunt kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Een vaste vrijwilliger gaat wekelijks langs bij iemand thuis, om er een gezellig ochtend of middag van te maken, daarbij wordt uit gegaan van de wensen en behoeften van de hulpvrager. 

Email: welzijn@proteion.nl 
Website: www.proteion.nl 

 

De Raad van Kerken Venlo heeft als leden de Rooms Katholieke Kerk (Parochiefederatie Venlo Stad), de Protestantse Gemeente Venlo (Joriskerk), het Leger des Heils en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (De Brug) en staat open voor uitbreiding met nieuwe lid-kerken of geloofsgemeenschappen. Zij streeft naar samenwerking op het gebied van maatschappelijke hulpverlening waar de kerken een lange traditie in hebben. Ook met seculiere organisaties.

website: www.raadvankerken.nl 

 

Resto VanHarte wil de eenzaamheid en het sociaal isolement bestrijden door mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken, samen kunnen eten en vooral zelf een bijdrage te leveren aan een leefbare gemeenschap. Resto VanHarte richt zich primair maar niet uitsluitend op mensen met een smalle beurs
 
Email: info@restovanharte.nl  
Website: www.restovanharte.nl

 

Het Seniorenplatform bundelt de belangen van alle seniorenorganisaties in Groot Venlo naar het gemeentebestuur.
 
Email: info@seniorenplatformvenlo.nl
Website: www.seniorenplatformvenlo.nl

 

Stichting S.O.B. Venlo (Senioren Ontmoeten en Bewegen) heeft een preventieve taak op het gebied van eenzaamheid middels het organiseren van activiteiten en middels het ondersteunen van (beweeg-)clubs en verenigingen. Ontmoeting, ontspanning en beweging dragen mogelijk bij aan het voorkomen van eenzaamheid c.q. het beschikbaar krijgen en houden van een sociaal netwerk.

Email: info@sobvenlo.nl                                        
Website: www.sobvenlo.nl

 

Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn Noord- en Midden-Limburg die ondersteuning biedt bij initiatieven in buurt, dorp of wijk en bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en geld, opvoeden en gezin. 

Email: info@synthese.nl
Website: www.synthese.nl 

 

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan diens naasten, de mantelzorgers

Email: info@vptzvenlo.nl 
Website: https://www.vptzvenlo.nl/

 

De VVV Foundation vertaalt de kernwaarden van VVV- Venlo en sport in het algemeen naar deelnemers van diverse activiteiten en projecten. 

Email:  foundation@vvv-venlo.nl                                                    Website: https://www.vvv-venlo.nl/nl/foundation/

Wel.kom wil ervoor zorgen dat iedereen prettig samenleeft in onze gemeente, buurten en straten. De medewerkers ondersteunen mensen om ze volwaardig te laten meedraaien in onze samenleving. Hiervoor worden samen met vrijwilligers diverse projecten en activiteiten georganiseerd, om de leefbaarheid en participatie in wijk, dorp en/of stad te bevorderen

Email: info@welkom.nl                                        
Website: www.welkom.nu/venlo

 

De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten.
Daarom denkt de Zonnebloem altijd in oplossingen. En daar staan haar tienduizenden vrijwilligers ook voor.
 
Email: zonnebloemregiovenlo@gmail.com
Website: https://www.zonnebloem.nl/